Nieuws

02-09-2013

Topteam gastvrijheidseconomie

De gastvrijheideconomie staat voor grote uitdagingen. Onze gasten zijn aan het veranderen: ze willen een persoonlijke benadering en hun maatschappelijke betrokkenheid neemt toe. Door allerlei technologische ontwikkelingen willen ze ongeacht tijd of locatie kunnen (net)werken, co-creëren en in contact staan met vrienden. Ervaringen in vakantielanden en -steden, vervoer, verblijf en vermaak worden online en mobiel uitgewisseld. Tegelijkertijd concurreren we met de hele wereld en elkaar. De vraag dringt zich op hoe we onze sector vitaal houden. Hoe verbinden we de diversiteit van onze sector – nationaal, regionaal en lokaal; publiek en privaat. En op zodanige wijze dat we de economische betekenis van onze sector vergroten. En toekomstbestendig maken.

Dit gaan we met elkaar doen door een visie voor de gastvrijheidsector neer te leggen. Dit doen we zoals dit ook is gebeurd voor de topsectoren in Nederland. Concreet betekent dit dat we als uitgangspunt nemen dat we de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven (binnen de gastvrijheid, incl. de culturele en natuurorganisaties) willen versterken. Hierbij leggen we focus op innovatie onder andere door meer ruimte te bieden voor ondernemers. Met aandacht voor een level playing field. Speciale aandacht is er voor de driehoek van bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Hoe gaan we dit nu aanpakken voor gastvrijheid?

Om de spreekwoordelijke kar te trekken heeft Gastvrij Nederland, overkoepelend samenwerkingsverband binnen de gastvrijheidsector, een zogenaamd ‘topteam’ geformeerd. In dit topteam zijn we ook uitgegaan van de driehoek: in het topteam zitten vertegenwoordigers van het grootbedrijf, MKB, kennisinstellingen en rijksoverheid. Dit is ook de sleutel tot succes, we moeten het immers samen doen! Onder leiding van het topteam gaan we met elkaar, samen met de ondernemers die zich daarbij willen inzetten, een visie opstellen. Om dit goed te kunnen doen zijn we begonnen met een inventarisatie van de huidige ontwikkelingen op het gebied van vraag (consument), aanbod en omgeving, en een huidige stand van zaken. Hoe staan we er als sector voor? Daar moeten we immers iets mee.

Vervolgens gaan we met elkaar bepalen waar we met elkaar naartoe willen groeien. Hierbij moet u denken aan zaken als innovatie, internationalisering, regelgeving, publiekprivate samenwerking, human capital (arbeidsmarkt) en duurzaamheid. Als we weten waar we met elkaar naartoe willen groeien, is het zaak te bepalen hoe we daar met elkaar gaan komen. We hebben de brancheorganisaties van Gastvrij Nederland gevraagd om binnen hun achterban een aantal ondernemers uit te nodigen om hierover mee te denken. En wij hopen op suggesties en ideeën van velen. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers worden meegenomen in dit project. Zij zijn het immers die met hun medewerkers de gastvrijheidsector vormen. Zij zijn het die een belangrijke bijdrage leveren aan de gastvrijheid van wereldklasse voor allen die we met elkaar willen vormen.

Theo Ruijs,
voorzitter Topteam gastvrijheidseconomie
Nieuwsoverzicht
 
logo Telefoon + 31 (0)70 - 3490328
gastvrijnederland@vnoncw-mkb.nl
www.gastvrij-nederland.nl
Adres:
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93002, 2509 AA Den Haag